Statut

Nahoru

Statut

Sdružení přátel polské knihy, z.s. - údaje podle veřejného rejstříku firem zde
 
Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki

§1
Nazwa, siedziba i zasięg działania


1. Nazwa stowarzyszenia w języku czeskim: Sdružení přátel polské knihy, z.s.
2. W języku polskim nazwa stowarzyszenia brzmi - Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Český Těšín, ul. Střelniční 209/28, PSČ 737 01
4. Stowarzyszenie działa na terenie Republiki Czeskiej
 §2
Zakres działania i zadania Stowarzyszenia

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie czytelnictwa wśród obywateli zainteresowanych książką w języku polskim. Popularyzacja i udostępnianie polskiej produkcji wydawniczej oraz propagacja polskiej twórczości literackiej i wydawniczej Zaolzia.
§3
Członkowstwo

Członkowstwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkiem można zostać przez wypełnienie zgłoszenia i wniesienie opłaty członkowskiej.
Wygaśnięcie członkowstwa:
a) przez dobrowolną rezygnację członka
b) zgon członka
c) decyzją Walnego Zgromadzenia d) likwidacją osoby prawnej.
§4
Prawa i obowiązki członka

a) Członek ma prawo wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia.
b) Członek może przedstawić propozycje i uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia.
c) Członek ma prawo brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
d) Członek ma obowiązek dotrzymywać statut Stowarzyszenia.
e) Członek ma obowiązek płacenia w terminie składek członkowskich.
§5
Organy Stowarzyszenia

1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§6
Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzemnie jest najwyższym organem Stowarzyszenia, jest prawomocne (zdolne do podjęcia uchwały) w przypadku obecności co najmniej 50% członków. Data Walnego Zgromadzenia zostanie podana każdemu członkowi najpóźniej 20 dni przed terminem. Walne Zgromadzenie musi być zwołane na terenie powiatu Karwina lub Frydek-Místek. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie jest prawomocne, drugi termin Walnego Zgromadzenia jest wyznaczony po upływie 30 minut,bez względu na ilość obecnych członków.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jset wg potrzeb, co najmniej 1x w roku kalendarzowym. Zwoływane jest uchwałą Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia oraz na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zatwierdzane zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem przypadków podanych w §6 nr 4 f), kiedy Walne Zgromadzenie decyduje większością 2/3 głosów obecnych członków.
4. Walne Zgromadzenie
a) wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia
b) wybiera i odwołuje Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia
c) ustala wysokość skadek członkowskich
d) zatwierdza plan działalności oraz budżet Stowarzyszenia
e) zatwierdza sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
f) podejmuje uchwały o zmianie statutu i o dobrowolnym rozwiązaniu Stowarzyszenia - decyzje te muszą być podejmowane co najmniej 2/3 głosów obecnych członków.
§7
Zarząd

1. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami działalności Stowarzyszenia kieruje 5-7 osobowy zarząd. Praca zarządu kieruje się regulaminem wewnętrznym.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie. O sposobie wyboru członków zarządu i okresie kadencji decyduje Walne Zgromadzenie.
3. Wśród członków zarządu wybierany jest prezes i jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik. Prawem podpisu umów, zobowiązań, pełnomocnictw i innych aktów prawnych dysponują prezes, jego zastępca, skarbnik oraz sekretarz. Wszelkie decyzje muszą być sygnowane jednocześnie dwoma podpisami osób upoważnionych.
§8
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest 3 osobowym organem wybieranym na kadencję zgodną z kadencją zarządu.
2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli finansów Stowarzyszenia oraz zdania sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Walnemu Zgromadzeniu.
§9
Dochody Stowarzyszenia

Dochody Stowarzyszenia tworzą:
a) składki członkowskie
b) dary organizacji i osób prywatnych
c) środki finansowe z własnej działalności gospodarczej
d) uzyskane granty i dotacje.
§10
Postanowienia końcowe

O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie 2/3 głosów obecnych członków. Walne Zgromadzenie decyduje także o sposobie likwidacji majątku Stowarzyszenia.